Úřad

Informace Ministerstva zdravotnictví

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-omezeni-2-.pdf 418.1 Kb

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích

Projekt je možné shlédnout na mém facebookovém profilu zde: (klik na modré zde)

Nebo na mém profilu na youtube zde: (klik na modré zde)

 

 

 


Nové jízdní řády od 1.12.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jizdni-rad-od-1.12.2019.pdf 12.9 Kb

Povinné čipování psů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-k-cipovani-psu.pdf 256.1 Kb

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Svazek obcí Milevska

Husovo nám. 391
399 01 Milevsko 1

IČO: 65986580

www.sdruzeni-milevsko.cz

poverenec@sdruzeni-milevsko.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Hrnečková

mobil: +420 602 528 913
e-mail: poverenec@sdruzeni-milevsko.cz

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odvolani-souhlasu-vzor.docx 15.6 Kb
prava-subjektu.docx 15.9 Kb
pravni-titul-pro.docx 12.3 Kb
vzor-souhlasu-obecne.docx 18.1 Kb
zadost-subjektu-udaju-o-pristup-k.docx 16.6 Kb

Plán rozvoje sportu obec Zbelítov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plan-rozvoje-sportu-obce-mensi.docx 19.8 Kb

Doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-dorucovani.docx 19 Kb

Jihočeská krajská jízdenka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jizdenka-jikord-plus.pdf 3913.1 Kb

Územní plán obce Zbelítov

Územní plán Zbelítov  byl pořízen z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01-vykres-zakl-cleneni.pdf 3900.7 Kb
02-hlavni-vykres.pdf 4084.5 Kb
03-vykres-urb-koncepce.pdf 13061.2 Kb
04-vykres-vps.pdf 3834 Kb
05-koordinacni-vykres.pdf 1378.9 Kb
06-sirsi-vztahy.pdf 5085.2 Kb

Prevence do každe rodiny MV

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prosinec-2016.pdf 2369.4 Kb

Kácení dřevin mimo les vyhláška č. 222/2014 Sb.,

Upozornění na vyhlášku č. 222/2014 Sb., kterou se mění režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les

Upozorňujeme, že od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m² opět podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb. Vlastníci pozemků o povolení takového kácení musí žádat. To se však netýká velkých ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku, památným stromem nebo součástí stromořadí.


Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
file.pdf 261.3 Kb

Placení domovního odpadu na účet OÚ

číslo účtu 0640997339/ 0800

Domovní odpad - 700 Kč osoba / rok, důchodci od 70 let věku 350 Kč osoba / rok
* do zprávy pro příjemce uvést číslo popisné a jména osob, za které je placeno

Poplatek ze psa - 100 Kč / rok
* do zprávy pro příjemce uvést číslo popisné a jméno majitele

VS není již nutné uvádět. DŮLEŽITÁ JE ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE!

platné od 1. 1. 2023


Registr oznámení

Registr oznámení

Přístup do registru ZDE

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

vyplnit písemnou žádost, která obsahuje:

- jméno žadatele,
- příjmení žadatele,
- datum narození žadatele,
- místo trvalého pobytu žadatele,
- adresu pro doručování,
- údaj, zda bude nahlížet osobně nebo v elektronické podobě

podat žádost

- osobně u evidenčního orgánu,
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
- elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),
zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce v rubrice „přístup do registru“.
O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která
používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.
Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč

Vstup do Registru oznámení naleznete ZDE.